top of page

המשמעות של המילה "משיח" היא "מי שנמשח". המשמעות של "למשוח" היא לשפוך או לסוך בשמן זית בכדי לתת כבוד או למנות למשימה מיוחדת (שמות כ"ח, 40-41). בתנ"ך עצמו יש הרבה נבואות שמדברות על מצוות

o.של אלהים ומלמדות את כל האנשים על התכנית והדרכים של אלהים

 

כאן ב"אוצר התנ"ך", אנחנו מונעים על ידי מטרה אחת; לעשות את חלקנו בהפיכת העולם למקום טוב יותר לכלם. תהליך קבלת ההחלטות שלנו מבוסס על מחקרים אמפיריים מקיפים והערכת נתונים באיכות גבוהה. אנו מאמינים

o.שהבנת המשיח הוא אוצר הגדול ביותר הנמצא בתנ"ך

המטרה של "אוצר התנ"ך" היא לשנות ולעצב חיים. העבודה שלנו נועדה לספק גישה הוליסטית למספר האתגרים הגדולים ביותר של החברה שלנו o.באמצעות לימוד ויישום של כתבי הקודש של הקב"ה

משנה - סנהדרין 4: 5

 


לכן, בני האדם נבראו יחידים, כדי ללמד אתכם שכשמישהוא הורס נשמה אחת (של ישראל), זה נחשב לפי הכתובים כמו להרוס עולם שלם; וכשמישהו מציל נשמה אחת של ישראל, זה נחשב לפי הכתובים כמו o.להציל עולם שלם

bottom of page