top of page
משיח בתורה

 

אף-על-פי שיהדות 101 לא מאזכרת את הנבואות מהתורה שמדברות על המושג של המשיח, יש הרבה אזכורים הנמצאים בתוך כתבי הקודש על תפקידו של המשיח

:הנה כמה מהם  

 

בראשית 3:15

בראשית 22:18

בראשית 45: 1-7

שמות 3: 13-15

שמות יב

ויקרא 17:11 

דברים 18: 15-19

bottom of page